forex trading logo

Форма за вход



Home Съобщения Съобщения За Вас, седмокласници!
За Вас, седмокласници! ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително, от 8,30 ч. до 18,30 ч., имате възможност да се запознаете с оценените индивидуални писмени работи на учениците в VІІ и в Х клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език, проведени през месец юни 2021 година, както следва:

1.1. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученик в Х клас – в сградата на Регионалното управление на образованието – Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, заседателна зала на Х етаж.

1.2. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученик в VІІ клас – в сградата на Регионалното управление на образованието – Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, заседателна зала на VІІ етаж.


Редът и условията за запознаване с оценените изпитни работи са определени със заповед на началника на Регионално управление на обазованието – Русе, както следва:

1. Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от VІІ и Х клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език се извършва в присъствието на член на РКПОИР, който влиза в системата с определените му права на достъп и показва на екран изпитната работа на ученика, след което:


ученикът и неговият родител разглеждат сканираната и оценена изпитна работа и се запознават с присъдения брой точки за всеки отговор;

сканираното изображение на изпитната работа не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 


Инструкции във връзка с прием 2021 година

 

За да продължат образованието си в осми клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Седмокласниците, които през настоящата учебна година се обучават в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ - Русе или Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ - Русе, имат две възможности за избор: да подадат заявление за кандидатстване в друго училище или да продължат образованието си в същото училище. Във втория случай не е необходимо да подават заявление за участие в класиране.   Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 05 до 07 юли 2021 г. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини:

онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/

в училището, в което учениците завършват VІІ клас;

в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

Входът в платформата https://priem.mon.bg/ за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички кандидат-гимназисти, независимо от училището, в което са завършили VІІ клас. Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности. Желанията се избират от падащото меню в рубрика „Желания“.  Учениците, които кандидатстват след завършен VІІ клас следва да отговарят на следните условия:

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии, за които кандидатстват.

Заявленията за участие в първи и трети етап на класиране в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

оригинал на служебната бележка с резултатите от НВО по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;

оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;

оригинал на медицинско свидетелство на кандидата - само при кандидатстване за специалности от професии във всички професионални гимназии и в училищата с професионални паралелки - АЕГ „Гео Милев“ – Русе, СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово, СУ „Панайот Волов“ – Бяла, ОбУ „Св. Климент Охридски“ - Борово;

документ за самоличност на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 13 юли 2021 г. на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе. Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16 юли 2021 година.   Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в срок до 16 юли 2021 година. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места. Учениците, приети по второ и следващо желание в срок до до 16 юли 2021 г. имат следните възможности:

да се запишат в училището, в което са приети;

да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът! В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!   Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран са:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Във втори етап на класиране участват:

кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;

кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Кандидатите, класирани по второ и следващо желание на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си. Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2021 година включително на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2021 година в училището, в което е приет кандидата. Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 23 юли 2021 година на страницата на РУО - Русе.   Документите за участие в трети етап на класиране ще се подават от 26 до 27 юли 2021 година включително по следните начини:

онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/

в училището, в което учениците завършват VІІ клас;

в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

При подаване на заявленията са необходими следните документи:

оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;

служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика;

медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални паралелки;

документ за самоличност на кандидата;

ВАЖНО:

документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител;

при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;

за едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети места след втори етап на класиране;

желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните на трети етап на класиране е на 29 юли 2021 година на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе.   Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли 2021 година. Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е до 02 август 2021 година на електронната страница на РУО – Русе. Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2021 година включително.

Информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на данните за родителите и учениците, участващи в прием след завършено основно образование през учебната 2020/2021 година

Като обработващ лични данни Регионално управление на образованието – Русе Ви информира, че личните Ви данни се събират единствено и само за целите на приема след завършено основно образование през учебната 2020/2021 година и няма да бъдат ползвани за други цели. Обработването на данните Ви е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес и при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, съгласно член 6 параграф 1, буква Д от ОРЗД. Личните Ви данни ще бъдат предоставени само на училището, в което сте класиран/а/. Личните Ви данни, събрани във връзка с целта посочена по-горе ще се съхраняват само за периода на приема след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година, а именно от момента, в който Вие предоставите тези данни до момента на Вашето записване в училище. Вие, като субекти на лични данни, имате право на достъп, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или на ограничаване на обработването на личните Ви данни както и да направите възражение срещу обработването на данните Ви. С Регионално управление на образованието – Русе може да се свържете на тел. 082 834 532 и на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, ет. 10, стая № 2.

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 46 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Изложби

 

ДА СПАСИМ ДЕЦАТА И РУСЕ ОТ ДРОГАТА

 

Учениците от V, VI VII клас участваха със свои творби в иницирания от РЗИ - Русе и РУО - Русе конкурс на тема "Да спасим децата и Русе от дрогата". В часовете по информацианни техналагии те показаха завидни умения за работа с графични редактори и създадоха интересни плакати по темата.

Продължава...

Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.