forex trading logo

Форма за входHome Съобщения Съобщения За Вас, седмокласници!
За Вас, седмокласници! ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително, от 8,30 ч. до 18,30 ч., имате възможност да се запознаете с оценените индивидуални писмени работи на учениците в VІІ и в Х клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език, проведени през месец юни 2021 година, както следва:

1.1. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученик в Х клас – в сградата на Регионалното управление на образованието – Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, заседателна зала на Х етаж.

1.2. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученик в VІІ клас – в сградата на Регионалното управление на образованието – Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, заседателна зала на VІІ етаж.


Редът и условията за запознаване с оценените изпитни работи са определени със заповед на началника на Регионално управление на обазованието – Русе, както следва:

1. Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от VІІ и Х клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език се извършва в присъствието на член на РКПОИР, който влиза в системата с определените му права на достъп и показва на екран изпитната работа на ученика, след което:


ученикът и неговият родител разглеждат сканираната и оценена изпитна работа и се запознават с присъдения брой точки за всеки отговор;

сканираното изображение на изпитната работа не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 


Инструкции във връзка с прием 2021 година

 

За да продължат образованието си в осми клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Седмокласниците, които през настоящата учебна година се обучават в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ - Русе или Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ - Русе, имат две възможности за избор: да подадат заявление за кандидатстване в друго училище или да продължат образованието си в същото училище. Във втория случай не е необходимо да подават заявление за участие в класиране.   Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 05 до 07 юли 2021 г. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини:

онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/

в училището, в което учениците завършват VІІ клас;

в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

Входът в платформата https://priem.mon.bg/ за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички кандидат-гимназисти, независимо от училището, в което са завършили VІІ клас. Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности. Желанията се избират от падащото меню в рубрика „Желания“.  Учениците, които кандидатстват след завършен VІІ клас следва да отговарят на следните условия:

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии, за които кандидатстват.

Заявленията за участие в първи и трети етап на класиране в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

оригинал на служебната бележка с резултатите от НВО по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;

оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;

оригинал на медицинско свидетелство на кандидата - само при кандидатстване за специалности от професии във всички професионални гимназии и в училищата с професионални паралелки - АЕГ „Гео Милев“ – Русе, СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово, СУ „Панайот Волов“ – Бяла, ОбУ „Св. Климент Охридски“ - Борово;

документ за самоличност на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 13 юли 2021 г. на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе. Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16 юли 2021 година.   Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в срок до 16 юли 2021 година. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места. Учениците, приети по второ и следващо желание в срок до до 16 юли 2021 г. имат следните възможности:

да се запишат в училището, в което са приети;

да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът! В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!   Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран са:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Във втори етап на класиране участват:

кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;

кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Кандидатите, класирани по второ и следващо желание на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си. Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2021 година включително на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2021 година в училището, в което е приет кандидата. Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 23 юли 2021 година на страницата на РУО - Русе.   Документите за участие в трети етап на класиране ще се подават от 26 до 27 юли 2021 година включително по следните начини:

онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/

в училището, в което учениците завършват VІІ клас;

в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

При подаване на заявленията са необходими следните документи:

оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;

служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика;

медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални паралелки;

документ за самоличност на кандидата;

ВАЖНО:

документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител;

при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;

за едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети места след втори етап на класиране;

желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните на трети етап на класиране е на 29 юли 2021 година на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе.   Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли 2021 година. Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е до 02 август 2021 година на електронната страница на РУО – Русе. Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2021 година включително.

Информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на данните за родителите и учениците, участващи в прием след завършено основно образование през учебната 2020/2021 година

Като обработващ лични данни Регионално управление на образованието – Русе Ви информира, че личните Ви данни се събират единствено и само за целите на приема след завършено основно образование през учебната 2020/2021 година и няма да бъдат ползвани за други цели. Обработването на данните Ви е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес и при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, съгласно член 6 параграф 1, буква Д от ОРЗД. Личните Ви данни ще бъдат предоставени само на училището, в което сте класиран/а/. Личните Ви данни, събрани във връзка с целта посочена по-горе ще се съхраняват само за периода на приема след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година, а именно от момента, в който Вие предоставите тези данни до момента на Вашето записване в училище. Вие, като субекти на лични данни, имате право на достъп, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или на ограничаване на обработването на личните Ви данни както и да направите възражение срещу обработването на данните Ви. С Регионално управление на образованието – Русе може да се свържете на тел. 082 834 532 и на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, ет. 10, стая № 2.

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 25 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Коледен базар

Коледен базар

На 18 декември във фоайето на училището тържествено бе открит Коледен базар. Тази година той бе под надслов „На Коледа стават чудеса“. С много въображение и сръчност, с помощта на своите родители и учители, децата бяха изработили красиви коледни аксесоари и лакомства: декорации за елха, сувенири, коледни картички и много сладкиши. В навечерието на най-светлия християнски празник всички бяха обединени от порива към добротворство.

По инициатива на Ученическия съвет събраните средства ще послужат за обогатяване на материалната база на училището, както и за подпомагане на деца в нужда. Идеята получи пълна подкрепа от страна на учителите и родителите. Голяма част от коледни изделия бързо бяха изкупени, защото няма по-ценен подарък от този, който е изработен с много желание и въображение от сръчните детски ръце.

Събитието се превърна в истински коледен празник. Преслава Ненкова изпълни на цигулка „Тиха нощ, свята нощ“. Кристина Баракова поздрави присъстващите с коледна песен. Много настроение и усмивки предизвика Дунавското хоро на петокласниците Веси, Калоян, Иванина и Вероника. С благопожелание за здраве, успехи и късмет Калоян Василев сурвака госпожа Росица Рангелова, директор на училището, и господин Калинов – председател на Училищното настоятелство.

 

 

Продължава...

Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.