Обучение от разстояние в електронна среда Печат

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:

    2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

    2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

    2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В ОУ "Любен Каравелов" - Русе то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа Google Classroom.

 

Необходими документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИК ОТ РАЗСТОЯЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРЯТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани

на e-mail: office@oulkruse.org

Важно
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед на министъра на образованието № РД-09 - 3472 от 27.11.2020 г., коледната ваканция на учениците е от 22.12.2020г. (вторник) до 03.01.2021г. включително.

Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, с която от 22 декември, вторник, до 31 януари 2021 г. в страната се удължава срокът на въведените временни противоепидемични мерки.

Присъственото обучение се възстановява от 04.01.2021 г. /понеделник/ за

учениците от 1 до 4 клас.

Учебните занятия започват от 8.20 ч. за учениците от 3 и 4 клас и от 8.30

ч. за учениците от 1 и 2 клас.

Учениците от 5 до 12 клас от 04.01.2021 г. /понеделник/ продължават

обучението си в електронна среда.

Уважаеми родители,

Разчитаме на Вашето сътрудничество в мерките за опазване на живота и здравето на учениците и учителите, и запазване на присъственото обучение в училище.

Екипът на ОУ “Л. Каравелов” препоръчва, в случай, че детето Ви няма противопоказания за носене на маска, да използва предпазни средства и по време на учебните занятия."


Уважаеми родители и ученици,

В изпълнение на Заповед № 01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и съгласно алгоритъма за превключване към ОЕСР от мерките и правилата в ОУ „Любен Каравелов” – гр. Русе, се преустановят присъствените учебни занятия в училище за учениците от ОУ „Любен Каравелов“,  считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. включително, като  учениците преминат в ОЕСР.

Учениците ще бъдат обучавани в дневна форма от разстояние в електронна среда – синхронно и асинхронно.

Обучението в електронна среда да включва синхронни и асинхронни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението.

Продължителността на учебните часове, съобразно седмичната програма е както следва:

За учениците от I до IV клас  - 20 минути;

За учениците от V  до VII клас - 30 минути;

Учениците си взаимодействат с учителя и участват активно в урока.

Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците чрез виртуална връзка във виртуалната класна стая.

Графикът на часовете си остава този, който бе при  ОЕСР от 09.11.2020 г. до 20.11.2020 г.

График за часовете в електронна среда от разстояние за начален етап

График за часовете в електронна среда от разстояние за прогимназиален етап