Графици Печат

График за входните нива в начален етап за учебната 2020/2021 година

График за входните нива в прогимназиален етап за учебната 2020/2021 година

График за класни и контролни работи в прогимназиален етап - I срок на 2020/2021 г.

График за контролни  работи в начален етап - I срок на 2020/2021 г.

График за консултации с ученици през първи срок на учебната 2020/20201 година

График за провеждане на консултации с родители - втори час на класа през първи срок на учебната 2020/2021 година