forex trading logo

Форма за входHome Ученически съвет Устав на ученическия съвет
Устав на ученическия съвет ПДФ Печат Е-мейл

 

У   С   Т   А   В

 

на

У Ч Е Н И Ч Е С К И Я     С Ъ В Е Т

ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН   КАРАВЕЛОВ” - РУСЕ

І. Общи положения:

 

1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

2. Изграждането на ученически съвет е отговор на потребностите от хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.

3. Принципи на действие : демократичност, толерантност, инициативност.

ІІ. Цели на ученическия съвет:

1. Да обединява и представлява учениците от училището.

2. Да дава гластност на проблемите на учениците.

3. Да защитава правата и интересите на учениците

4. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот.

5. Да съдейства изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления и процеси в училището и обществото.

6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

7. Да участва в планиране и осъществяване на извънкласни дейности с развлекателен и обществено-значим характер

ІІІ. Изграждане на ученическия съвет и процедура на избор:

1. В състава на  ученическия съвет се включват  по един представител от всички паралелки ( от втори до седми клас ).

2. Учениците от всяка паралелка избират своя представител чрез явен или таен избор. Той трябва да отговаря на следните изисквания: редовен и последователен в учебната дейност; отговорен и инициативен; безпристрастен и упорит при решаване на проблеми; човек, чието мнение се уважава в класовия колектив и има изграден авторитет за да представя достойно класа си.

3. Учениците могат да търсят съдействие от педагогическия екип и класните ръководители в процеса на избор на представител на класа в ученическия съвет

4. Сформираният ученически съвет избира свое ръководство и работи на екипен принцип в съответствие с нормативната уредба в областта на образованието и Вътрешните правилници на училището

ІV. Дейности на ученическия съвет:

1. Повдига и разрешава (или участва в разрешаването) възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.

2. Изразява и защитава интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическия съвет.

3. Участва в организацията  и провеждането на дейности на класа и общоучилищни изяви.

4. Участва при изработването на:

- годишния план за часа на класа;

- раздел ”Гражданско образование” на плана за УВР на училището.

- правилника за вътрешния ред (разделите ”Права и задължения на учениците” и “Взаимоотношения учители-ученици”.

5. Взема отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.

6. Прави предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.

7. Взема отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, определен от Правилника за вътрешния ред в училище;

8. Участва при изграждане на информационни органи в училище (вестник, радио и др.)

9. Проучва интересите на учениците и съдейства за организиране на дейности за удовлетворяването им.

10. Инициира и участва в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно ръководство, родители.

11. Търси сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.

12. Периодично изнася информация за предстоящи събития и отчита дейността си на определеното за това място.

V. Ученическият съвет взаимодейства с:

- класните ръководители и учителите;

- училищното ръководство и Педагогическия съвет;

- родителските съвети по класове;

- училищното настоятелство;

- ученическите съвети на други училища;

- извънучилищни институции, организации и фирми;

- неправителствени организации, сдружения.

VІ. Финансиране:

Финансово дейността на ученическия съвет се подпомага от училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на учениците и училището.

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 18 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Празник на шампионите

Празник на шампионите


За пореден път 24 май 2019 г. беше двоен празник за училище „Любен Каравелов“.

В залата на Военния клуб се проведе традиционният Бал на шампионите, на който бяха връчени грамоти на децата с най-високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта. Книги и грамоти получиха каравеловци, отличили се в повече направления. „Достоен каравеловец“ стана ученичката Калина Балканска.

За активно участие в училищния живот бяха отличени и родители -  годпожа Алисе Муртезова, госпожа Ралица Маринова и доктор Симеон Симеонов.

Госпожа Диана Цанева, преподавател по физическо възпитание и спорт, бе удостоена със званието „Учител на годината.“

Кулминацията на празника беше връчването на плакет на госпожа Росица Рангелова, дългогодишен директор на училище „Любен Каравелов“.

 

За празничното настроение на всички присъстващи допринесоха изпълненията на талантливите певци от училището, както и танците на балет „Импулс“ и ансамбъл „Найден Киров“.

 

 


Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.