forex trading logo

Форма за входМатериали за БДП ПДФ Печат Е-мейл

,,ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА“ В ПЕРИОДА 16-22 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

В ОУ ,,Любен Каравелов“ в периода 16-22 септември 2021 г. се проведоха следните инициативи и събития във връзка с компанията ,,Дни на безопасност:

В начален етап:

- беседи в ЧК, образователен филм

-тематични рисунки и изложба ,, Зная правилата и се движа безопасно“,

-викторина ,,Познавам пътните знаци,“

-макети ,,Моят безопасен път до училище“.

В прогимназиален етап :

- беседи в ЧК, образователен филм,

- ролеви упражнения ,

- тематични табла.

КАМПАН

 


Материали за Безопасно Движение по Пътищата

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със    Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.03.2021 г.)

Заповед по дейността № РД09-660/15.03.2021 г. за утвърждаване на   План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата на МОН, във връзка с прилагане на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г. и Плана за действие 2021–2023 г. към нея на централно (секторно) ниво (публ. 16.03.2021 г.)


Закон за движението по пътищата

Допълнителни разпоредби - § 4
Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата


Административни актове

Заповед № РД09-2832/31.10.2019 г. на министъра на образованието и науката относно осъществяване на национално ниво изготвянето, обмена на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия (ПТП) с участие на деца, набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията, както и за изпълнението на националните мерки за ограничаване на ПТП с участието на деца (публ. 10.12.2019 г.)

Системата от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движение по пътищата, които са неразделна част от Заповед № РД09-2061/ 08.08.2019 г. (публ. 10.12.2019 г.)

Европейски политики и практики за обучение и проверка на знанията по пътна безопастност (реферативен обзор) (публ. 05.12.2019 г.)


Програми за обучение по БДП

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата (публ. 10.12.2019 г.)

Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

Програма за обучение по БДП за първа група в детската градина

Програма за обучение по БДП за втора група в детската градина

Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

Програма за обучение по БДП за I клас

Програма за обучение по БДП за II клас

Програма за обучение по БДП за III клас

Програма за обучение по БДП за IV клас

Програма за обучение по БДП за V клас

Програма за обучение по БДП за VI клас

Програма за обучение по БДП за VII клас

Програма за обучение по БДП за VIII клас

Програма за обучение по БДП за IX клас

Програма за обучение по БДП за X клас

Модул за обучение по БДП за XI клас

Модул за обучение по БДП за XII клас

Учебна документация по Методика на преподаване на БДП

Примерна учебна програма за обучение на децата и учениците-велосипедисти за групи от ІІІ - ІV клас и от V - VІІ клас


Писма до регионалните управления на образованието (РУО)

Писмо № 9105-221/29.06.2021 г. относно гарантиране на мерки по БДП при организирани детски и ученически пътувания с обща цена (публ. 05.07.2021 г.)

Писмо № 9105-100/23.03.2021 г. относно утвърждаване на План за действие 2021 г. за БДП на МОН и във връзка с прилагане на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г. и Плана за действие 2021–2023 г. към нея на централно (секторно) ниво (публ. 01.04.2021 г.)

Писмо до РУО с № 9105-404 от 09.01.2020 г. с информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване (публ. 15.01.2020 г.)

Писмо № 9105-435/05.12.2019 г. до началниците на РУО относно предприемане на мерки по БДП през зимния сезон от ДГ, училищата и ЦПЛР (публ. 10.12.2019 г.)
Писмо № 9105-404/18.11.2019 г. до началниците на РУО към   Заповед № РД09-2832/31.10.2019 относно определяне на административни звена в МОН, които да отговарят за изпълнението на Наредба № 8121з-194 от 21.02.2019 г. (публ. 10.12.2019 г.)
Писмо № 9105-300/04.09.2019 г. до началниците на РУО относно провеждане на обсъждания по БДП на училищно ниво(публ. 10.12.2019 г.)


Контролни карти


Удостоверения, издавани от висши училища, провели квалификационни курсове по БДП (образци) могат да се намерят в Архив


Международни и национални инициативи, свързани с БДП

Мероприятия по безопасност на движението, организирани от Националния дворец на децата (публ. 21.01.2020 г.)

Указание за провеждане на Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”, 12 – 14 май 2020 г., гр. Монтана (публ. 21.01.2020 г.)

Наредба за организиране и провеждане на Републиканския шампионат по приложно колоездене “Младежта за безопасност на движението” през 2019 година (публ. 21.01.2020 г.)


Съвместни проекти и инициативи

Национална викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”

Провежда се с подкрепата и съдействието на: Национално движение по приложно колоездене “Младежта за безопасност на движението”, Асоциация  “Безопасност на движението за децата и младежите”, Български червен кръст, СБА и община Смядово, област Шумен. Указание »

1 листовка »

2 листовка »


Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм /ФИА/

Цели:

  • Запознаване със законодателни и технически предписания за движение по пътищата; изграждане на правилно поведение по отношение на всички участници в пътното движение; създаване на условия за закрила на децата – участници в движението;
  • Усвояване на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; установяване на повреди и управление на велосипед.

Срок на провеждане: м. април - м. юни 2018 г.

Организатори: НДД, СБА, НДПК, ДНСП-МВР, БЧК


Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението”

Задачи:

  • Да се популяризира движението за безопасност и култура на поведение в пътна обстановка сред децата и да се съдейства за разгръщане на инициативата за усвояване на необходимите знания и практически навици за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
  • Да се повиши техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата за движение по улиците и пътищата.
  • Да се съдейства за усвояване на приложните елементи от специализираните програми по безопасност на движението и медико-санитарна защита.

Срок на провеждане: м. април - м. юли 2018 г.

Организатори: НДД, СБА, НДПК, ДНСП-МВР, БЧК


Международен стандарт БДС ISO 39001:2012

„Системи за управление на безопасността на движението. Ръководство и указания за ползване.“

  • най-добри световни практики;
  • за организации, държавни, частни, малки голeми, в  различни сфери на дейност които имат отношение към   движението по пътищата;
  • предлага инструментариум за създаване на Системи за управление безопасността на движението, с цел ограничаване на рисковете и недопускане на ТПТП;
  • стратегически документ който осигурява възможности, които не могат да се постигнат с други средства.
 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 105 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Ден на Европа

Отбелязване на Деня на Европа в ОУ „Любен Каравелов“ – Русе


На 9 май отбелязваме Деня на Европа – празник на Европейските общности, единството и мира. Празникът бе отбелязан в училището с тържество и презентация на английски език. Учениците Илияна и Валентина от VIА клас и Алина и Захари от VIВ клас, представиха стихотворението “Принос към Европейската история“. Александрина, Александра, Антония, Ралица, Детелина, Кристиана, Александър, София Йорданова и София Крумова, ученици от VВ клас представиха девет столици на държави членки на ЕС изцяло на английски език. Събитието беше подготвено и осъществено от техните учители г-жа Миглена Кисьова и г-жа Даниела Симеонова.

Текст: Мария НиколоваИзграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.